AGB

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

1. toepassingsgebied
2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
3. bestelprocedure en sluiting van het contract
4. prijzen en verzendkosten
5 Levering, beschikbaarheid van goederen
6. betalingsmodaliteiten
7. eigendomsvoorbehoud
8 Garantie op materiaalfouten en garantie
9. aansprakelijkheid
10. opslag van de tekst van het contract
11. slotbepalingen

1. toepassingsgebied
1.1. De zakelijke relatie tussen fabfabstickers – Susanne Kerner – Am Rätschenbach 9 – 85435 Erding (hierna te noemen “Verkoper”) en de klant (hierna te noemen “Klant”) wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie geldig op het moment van de bestelling.

1.2. U kunt onze klantenservice bereiken voor vragen, klachten en bezwaren op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur onder het telefoonnummer 08121/9075178 en per e-mail onder info@fabfabstickers.de.

1.3. Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven (§ 13 BGB).

1.4. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

2. aanbiedingen en dienstbeschrijvingen
De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging om een bestelling te plaatsen. Beschrijvingen van diensten in catalogi en op de websites van de Verkoper hebben niet het karakter van een garantie of waarborg.
Alle aanbiedingen zijn geldig “zolang de voorraad strekt” tenzij anders vermeld bij de producten. Fouten en omissies voorbehouden.

3. bestelprocedure en sluiting van het contract
3.1. De klant kan vrijblijvend producten uit het assortiment van de verkoper kiezen en deze via de knop [in den Warenkorb] in een zogenaamd winkelwagentje verzamelen. Binnen het winkelmandje kan de productselectie worden gewijzigd, bijvoorbeeld gewist. De klant kan vervolgens het bestelproces in het winkelmandje afronden door op de knop [Weiter zur Kasse] te klikken.

3.2. Door op de knop [zahlungspflichtig bestellen] te klikken, dient de klant een bindende aanvraag in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Alvorens de bestelling te plaatsen, kan de klant de gegevens te allen tijde wijzigen en bekijken en met de browserfunctie “terug” terugkeren naar het winkelmandje of het bestelproces helemaal annuleren. Verplichte informatie is gemarkeerd met een asterisk (*).

3.3. De verkoper stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail waarin de bestelling van de klant opnieuw wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met de functie “Afdrukken” (orderbevestiging). De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de verkoper de bestelling van de klant heeft ontvangen en vormt geen aanvaarding van de aanvraag. De koopovereenkomst is pas gesloten wanneer de verkoper het bestelde product binnen 2 dagen aan de klant heeft verzonden of overhandigd of de verzending binnen 2 dagen aan de klant heeft bevestigd met een tweede e-mail, uitdrukkelijke orderbevestiging of verzending van de factuur.

3.4. Indien de verkoper vooruitbetaling toestaat, wordt de overeenkomst gesloten met het verstrekken van de bankgegevens en het verzoek tot betaling. Indien de betaling ondanks de vervaldag niet binnen 10 kalenderdagen na verzending van de orderbevestiging door de Verkoper is ontvangen, zelfs na een hernieuwd verzoek, trekt de Verkoper zich terug uit de overeenkomst met als gevolg dat de bestelling vervalt en de Verkoper niet verplicht is te leveren. De bestelling wordt dan zonder verdere gevolgen voor koper en verkoper afgerond. Een reservering van het artikel in geval van vooruitbetaling geschiedt derhalve voor maximaal 10 kalenderdagen.

4. prijzen en verzendkosten
4.1. Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke belasting op de toegevoegde waarde.

4.2. Naast de vermelde prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5 Levering, beschikbaarheid van goederen
5.1. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, geschiedt de levering na ontvangst van het factuurbedrag.

5.2. Indien de levering van de goederen ondanks drie pogingen tot levering door de schuld van de koper mislukt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. Eventuele betalingen worden onverwijld aan de klant terugbetaald.

5.3. Indien het bestelde product niet beschikbaar is omdat de verkoper dit product buiten zijn schuld niet van zijn leverancier krijgt, kan de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. In dat geval zal de verkoper de klant onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als de klant niet wil dat een vergelijkbaar product wordt geleverd, zal de verkoper de klant onmiddellijk de reeds betaalde vergoeding terugbetalen.

5.4. Klanten worden geïnformeerd over levertijden en leveringsbeperkingen (bv. beperking van leveringen naar bepaalde landen) op een aparte informatiepagina of in de respectieve productbeschrijving.

6. betalingsmodaliteiten
6.1. De klant kan kiezen uit de beschikbare betalingsmethoden in het kader van en voor het afronden van het bestelproces. De klanten zullen op een aparte informatiepagina worden geïnformeerd over de beschikbare betaalmiddelen.

6.2. Indien betaling per factuur mogelijk is, dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen en de factuur. Voor alle andere betalingswijzen moet de betaling vooraf en zonder aftrek plaatsvinden.

6.3. Als derde partijen opdracht krijgen voor de verwerking van de betaling, bijvoorbeeld Paypal. zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.

6.4. Indien de vervaldag voor betaling volgens de kalender is vastgesteld, is de klant reeds door het missen van de termijn in verzuim. In dat geval betaalt de klant de wettelijke vertragingsrente.

6.5. De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen sluit niet uit dat de verkoper verdere schadevergoeding wegens verzuim vordert.

6.6. De klant heeft slechts recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of door de verkoper zijn erkend. De klant kan slechts een retentierecht uitoefenen voor zover de vorderingen voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

7. eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

8 Garantie op materiaalfouten en garantie
8.1. De garantie wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

8.2. Een garantie bestaat slechts voor de door de verkoper geleverde goederen indien deze uitdrukkelijk is gegeven. Klanten worden op de hoogte gesteld van de garantievoorwaarden voordat het bestelproces in gang wordt gezet.

9. aansprakelijkheid
9.1. De volgende uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden voor vorderingen.

9.2. De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor zover de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid.

9.3. Voorts is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is de verkoper echter alleen aansprakelijk voor de voor het contract typische, voorzienbare schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in de voorgaande zinnen bedoelde verplichtingen.

9.4. De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, voor een gebrek na de overname van een garantie voor de kwaliteit van het product en in geval van bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

9.5. Voor zover de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

10. opslag van de tekst van het contract
10.1. De klant kan de tekst van het contract afdrukken voordat hij de bestelling aan de verkoper doorgeeft door in de laatste stap van de bestelling de afdrukfunctie van zijn browser te gebruiken.

10.2. De Verkoper stuurt de Klant tevens een orderbevestiging met alle ordergegevens naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Samen met de orderbevestiging, maar ten laatste bij de levering van de goederen, ontvangt de klant ook een exemplaar van de Algemene Voorwaarden samen met de annuleringsvoorwaarden en de informatie over de verzendkosten en de leverings- en betalingsvoorwaarden. Als u zich in onze winkel hebt geregistreerd, kunt u uw bestellingen bekijken in uw profielgedeelte. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken deze niet toegankelijk op het internet.

11.1. De plaats van jurisdictie en uitvoering is de maatschappelijke zetel van de Verkoper indien de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

11.2. De contractuele taal is Duits.

11.3. Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) voor consumenten: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.Language


0